به همان شکل که نظافت منزل حائز اهمیت می‌باشد، نظافت آپارتمان و راه پله هم پر اهمیت است. در صورت رعایت نکردن نظافت راه پله، آلودگی‌های آن از بیرون درب منزل، به خانه راه پیدا می‌کند. به ویژه در آپارتمان نشینی که با توجه به تردد بالای اشخاص امکان آلودگی‌ها و وجود آن‌ها بیشتر خواهد شد. بنابراین به این هنگام شما نیاز بیشتری در راستای استفاده از خدمات نظافت آپارتمان خود خواهید داشت. از جمله دغدغه‌های مربوط به آپارتمان نشینی و نیز مدیران ساختمان، انجام نظافت پارکینگ طی مؤعد مقرر می‌باشد. خدمات نظافت ساختمان می‌تواند حاوی؛ نظافت راه پله‌ها، نظافت محیط مشاع، نظافت آسانسور و تمیز نمودن حیاط، درب حیاط باشد. شرکت نظافت گلپاک علاوه بر نظافت آپارتمان خدمات دیگری اعم از نظافت شرکت، خدمات پذیرایی مراسم، مراقبت از کودک و نگهداری از سالمندان را انجام می‌دهد، لطفاً برای آشنای با نظافت آپارتمان تا پایان با ما همراه باشید.

بدون شک پاک‌سازی و نظافت محل‌هایی چون؛ راه پله‌ها در منازل آپارتمانی که در معرض تردد و آلودگی واقع شده‌اند، از سویی مورد استفاده تمامی اعضای موجود در ساختمان است، کاری کمی سخت به نظر می‌رسد.

نظافت راه پله آپارتمان
نظافت راه پله آپارتمان

با برنامه مربوط به نظافت آپارتمان خود گام بردارید

به طور حتم برنامه‌ریزی در راستای نظافت محیط مشاع و تمیز نمودن آسانسور، طی یک روز خاص که برای تمامی اعضای ساختمان مناسب به نظر می‌رسد، کار مشقت باری به نظر می‌رسد. بهترین شیوه معین ساختن یک روز میان فواصل زمانی ثابت می‌باشد. بدین شیوه تمامی اشخاص از برنامه نظافت آپارتمان آگاه هستند. به طور قطع در این روز‌ها تردد را کاهش می‌دهند تا نظافتچی به راحتی بتواند به امر نظافت راه پله، تمیز نمودن آسانسور و بقیه‌ی موارد بپردازد.

تفاوت نظافت ساختمان اداری با نظافت آپارتمان مسکونی

هنگامی که بحث در ارتباط با نظافت مشاعات ساختمان مطرح می‌شود، تفاوت بسیاری با یک دیگر نخواهند داشت. جزء آنکه ضمن نظافت فضای مشترک ساختمان بیشتر تأکید می‌گردد که شخصی ثابت که مورد اعتماد کلّیه‌ی ساکنین ساختمان می‌باشند، به امور منوط بر نظافت راه پله مبادرت ورزند.

به گونه‌ای عمومی و جامع کلّیات مربوط به تمیز نمودن و خدمات نظافت آپارتمان از یک قانون تبعیت می‌نماید. جزء آن که ضمن نظافت مشاعات ساختمان مسکونی امکان دارد نظافت پشت بام و یا نظافت و تمیز کردن پارکنیگ نیز به دیگر امور اضافه گردد.

علاوه بر آن به دلیل تردد بالای اشخاص ضمن ساختمان‌های اداری، نظافت مشترکات و نظافت آسانسور می‌بایست زودتر به انجام رسد.

نظافت راه پله و مشترکات حاوی چه قسم‌هایی می‌شود؟

ابتدایی‌ترین گام در راستای تمیز نمودن ساختمان جارو زدن تمامی پله‌ها می‌باشد. به گونه‌ای معمول و اغلب جارو زدن پله‌ها از طبقات بالایی آپارتمان آغاز گشته و به سمت پایین ادامه می‌یابد. نهایتاً با جارو زدن و نظافت پارکنیگ و حیاط تمام خواهد شد.

مرحله‌ی پس از آن تمیز نمودن فضای مشترک، نوبت طی زدن و دستمال کشیدن راه پله‌ها و نرده‌های آپارتمان خواهد بود. تمیز نمودن نرده‌های راه پله نیز قسمی از وظایف یک نظافتچی تلقّی می‌شود. تمامی قسم‌های نرده‌های آپارتمان می‌بایست تمیز شده و خشک گردند. شیشه‌های راه پله باید به گونه‌ای کامل از درون ساختمان و در صورت وجود امکان از قسمت بیرونی، کاملاً شسته شده و تمیز گردند. نظافت و تمیز نمودن پشت بام و حیاط به هنگام نیاز جزء نظافت راه پله و قسمت‌های مشترک است.

نکات مهم در نظافت مشاعات آپارتمان
نکات مهم در نظافت مشاعات آپارتمان

نکات مهم در نظافت مشاعات آپارتمان